Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων : μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων ΕΥ.ΓΕ. Πιστιολας Α.Ε. και ΑΦΟΙ Κ.Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε. με τη βοήθεια αριθμοδεικτών

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων : μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων ΕΥ.ΓΕ. Πιστιολας Α.Ε. και ΑΦΟΙ Κ.Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε. με τη βοήθεια αριθμοδεικτών

Show full item record

Title: Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων : μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων ΕΥ.ΓΕ. Πιστιολας Α.Ε. και ΑΦΟΙ Κ.Καραγεωργίου Α.Ε.Β.Ε. με τη βοήθεια αριθμοδεικτών;
Financial Analysis : Case study of business EY.GE. Pistiolas SA and BROS K.Karageorgiou SA using ratios
Author: Σωτηροπούλου, Παναγιώτα
Επιβλέπων (-ουσα): Ανθιμίδης, Αθανάσιος
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση
Financial analysis
Financial ratios
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Economic analysis
Οικονομική ανάλυση
Subject Headings: Stock companies--Greece--Finance--Case studies
Ανάλυση δεικτών
Ratio analysis
Index numbers (Economics)
Αριθμοδείκτες (Οικονομική)
Agrino (Εταιρεία τροφίμων : Αγρίνιο, Ελλάδα)--Χρηματοοικονομική
3αλφα (Εταιρεία τροφίμων : Αθήνα, Ελλάδα)--Χρηματοοικονομική
Agrino (Food company : Agrinio, Greece)--Finance
3alfa (Food company : Athens, Greece)--Finance
Ανώνυμες εταιρείες--Ελλάδα--Χρηματοοικονομική--Μελέτες περίπτωσης
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποβλέπει στην χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση δύο επιχειρήσεων, ενδεικτικές του ελληνικού εμπορίου τροφίμων, για την περίοδο 2007-2010. Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται είναι η ΕΥ.ΓΕ. Πιστιολας Α.Ε. ή αλλιώς AGRINO και η ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ή 3ΑΛΦΑ. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επενδύσεις. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη για να επενδύσει κανείς. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.This project aims at financial analysis and comparison of the two companies, indicative of Greek food trade, for the years 2007-2010. The companies examined are the EY.GE. Pistiolas SA or else AGRINO and BROS K. Karageorgiou SA or 3ALFA. Is about the process of evaluating companies, their budgets and other financial statements in order to determine their suitability for investments. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not to be invested in. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the company's past performance into an estimate of the company's future performance.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2012--αα3527
URI: http://hdl.handle.net/10184/5259

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record