Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς των όξινων πηκτών πρωτεϊνών γάλακτος κατά τη διάρκεια σχηματισμού τους

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς των όξινων πηκτών πρωτεϊνών γάλακτος κατά τη διάρκεια σχηματισμού τους

Show full item record

Title: Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς των όξινων πηκτών πρωτεϊνών γάλακτος κατά τη διάρκεια σχηματισμού τους;
Study of the rheological behavior of gels of acid milk proteins during
Author: Μωραϊτη, Τριανταφυλλιά; Τουλκερίδου, Ειρήνη
Επιβλέπων (-ουσα): Δημητρέλη, Γεωργία
Keywords: Όξινη πήξη του γάλακτος
Σχηματισμός
Formation
Acidic milk clotting
Rheological properties
Πρωτεΐνες γάλακτος
Milk proteins
Πρωτεΐνες ορού
Serun proteins
Ρεολογικές ιδιότητες
Subject Headings: Πήξη
Coagulation
Γάλα
Milk
Concentrated milk
Συμπυκνωμένο γάλα
Milk proteins
Πρωτεΐνες γάλακτος
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της θερμικής επεξεργασίας και της αναλογίας ΚΑ:ΣΠΟ στην πορεία πήξης υδατικών διαλυμάτων τους με την επίδραση GDL. Αρχικά, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις πρωτεΐνες γάλακτος και ορού, στην επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στις πρωτεΐνες του γάλακτος και στην όξινη πήξη του. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια πειραματική έρευνα με θέμα την επίδραση της θερμικής επεξεργασίας και της αναλογίας ΚΑ:ΣΠΟ στην πορεία πήξης υδατικών διαλυμάτων με την επίδραση GDL και παρουσιάζονται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί το πείραμα. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.The purpose of this study is to investigate the effect of heat treatment and the ratio KA: SPO in the course of coagulation of aqueous solutions to effect GDL. Initially, it makes extensive reference to the milk proteins and whey, the effect of heat treatment on the milk proteins and the acidic coagulation. Then, an experimental investigation carried out on the effect of heat treatment and the ratio of HF: SC in the course coagulation of aqueous solutions of GDL and the effect shows the materials and methods used to perform the experiment. Finally, given the conclusions which emerged from the study.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6654
URI: http://hdl.handle.net/10184/11441

Files in this item

Files Size Format View
Mwraitou_Toulkeridou.pdf 1.104Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record